Loffice Budapest ÁSZF

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK – ÁSZF

 

GENERAL TERMS OF CONTRACT – GTC

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

 

DEFINITIONS

Loffice: jelenti a szolgáltató P-55 Ingatlankezelő Kft-t (székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 55. sz.) (továbbiakban: „LC” vagy „Loffice”);

 

Loffice: means P-55 Ingatlankezelő Kft. (seat: 1061 Budapest,  Paulay Ede str. 55.) service provider ( hereiafter: „LC”or „Loffice”);

Loffice székház: jelenti az LC tulajdonában álló 1061 Budapest, Paulay Ede u. 55. szám alatti 29372/0/A/1 hrsz. épületet a hozzá tartozó udvarral;

 

Loffice  building:  means  the  building  owned  by  LC  at  1061  Budapest, Paulay Ede str. 55, plot number 29372/0/A/1 and its yard;

Loffice Coworking: jelenti a Loffice székháznak a Coworking Szolgáltatás coworking céljára hasznosított területét;

 

Loffice Coworking:  means  the  territory  of  Loffice  building,  used  for Coworking Service purposes;

Coworker: a Coworking Szolgáltatást igénybevevő felhasználó;

 

Coworker: means the recipient of Coworking Service;

Coworking Szolgáltatás: jelenti a Loffice Coworkingben lévő irodai tér és infrastruktúra megosztott használatát más Coworkerekkel;

 

Coworking Service: means the shared use of office space and infrastucture with other Coworkers in Loffice Coworking;

Eseti Szerződés:  jelenti  a  Coworking/Székhelybérlő  Adatlapot,  a Rendezvény Adatlapot, és a Tárgyaló Adatlapot és bármely egyéb írásbeli dokumentumot, amelyben egyrészről az LC, másrészt a Coworker és/vagy a Székhelybérlő megállapodást kötnek a Coworking Szolgáltatás és/vagy székhelyszolgáltatás specifikus feltételeiről, továbbá amelyekben az LC és a Helyiségbérlők megállapodnak a Loffice székházban lévő Bérlemények bérlete és ezzel összefüggő szolgáltatások tárgyában;

 

Specific Agreement:  means  the  Coworking/Seat-tenant  Data-sheet,  the Event Data-sheet and the Conference Data-sheet or any other documents, in which on one hand LC and on the other hand the Coworker and/or the Seat- tenant  agree regarding the specific Coworking Service  and/or seat  host service, further in which LC and the Room-tenants agree regarding renting Premises and connecting services;

Ár vagy Árak: jelentik a Coworking és minden Egyéb Szolgáltatásért az LC-nek fizetendő ellenértéket, beleértve a Díjat is, melyeknek hatályos összegét  az  LC  a  honlapján  teszi  közzé http://budapest.lofficecoworking.com/arak;

 

Price or Prices: mean the currently valid countervalues, including Fees, to be paid for Coworking and any Other services provided by LC, which are published on the websitehttp://budapest.lofficecoworking.com/prices;

Díj: jelenti azt az összeget, amelyet a Coworker a Coworking Szolgáltatás keretében nyújtott alapszolgáltatásért fizet a szolgáltató LC-nek (ÁSZF 3.6. pont). A Díj nem nyújt fedezetet az Egyéb Szolgáltatásokra és a különdíjas szolgáltatásokra;

 

Fee:  means  the  amount  paid  by  the  Coworker  to  LC  for  the  basic Coworking  Services  (GTC  Point  3.6).  The  Fee  does  not  cover  Other Services and the services which are subject to special fees;

Székhelyszolgáltatási díj: jelenti a székhelyszolgáltatásért a Székhelybérlő által fizetett ellenérték;

 

Seat-host service fee: means the amount to be paid for the seat host service by the Seat-tenant;

Felek vagy szerződő felek: jelenti LC-t, a Coworkert és/vagy a Székhelybérlőt, és/vagy az Egyéb szolgáltatási szerződés igénybe vevőjét mint a Helyiségbérlőt, a szöveg tartalmától függően;

 

Party or parties: mean LC, the Coworker and/or the Seat-tenant or the recipient of Other Services, including the Roo-tenants, as the content may require;

Óvadék:  jelenti  a  szerződéses  kötelezettségek  biztosítékát, amelyet  a Kártyás csomag esetén a Coworker és a Székhelybérlő fizet;

 

Security Deposit: means the amont paid by a Coworker of a Card Package and a Seat-tenant, as a security for contactual obligations;

Azonosítás: (i) a magánszemély Coworker és Székhelybérlő személyes adatainak (személyi igazolványa/útlevele és lakcímkártyája másolatának az átadása, (ii) cég Coworker vagy Székhelybérlő esetén a cégkivonatának és az ügyvezető magánszeméllyel azonos adatainak átadása, továbbá (iii) mindkettőnél email címük és levelezési címük, számlázási címük közlése az   LC-vel   a   Coworking   és/vagy   Egyéb    szolgáltatási  jogviszony létrejöttekor, amelynek átadás-átvételét az Eseti Szerződés tanúsítja;

 

Identification: means in the case (i) the Coworker or the Seat-tenant is a natural person, the copy of   their ID/Passport,   and address registration sheet; in case (ii) the Coworker or Seat-tenant are legal entities, the copies of the abstract from the commercial registry and the personal data of their manager  and  (iii)  in  both  cases  their  e-mail  addresses,  post  addresses, invoice address, which documents shall be provided to LC upon entering into force and effect of the legal relationship of the Coworking and/or Other Services as certified int he Specific Agreement;

Szolgáltatási Csomag vagy Szolgáltatási Csomagok: A Coworking Szolgáltatás időtartamát, típusát, egyéb  specifikumait  meghatározó, egymástól  eltérő  szolgáltatási  tartalmak,  amelyeket  az  LC  a  honlapján közöl (pl. „Kártyás csomag” vagy „Hoszt csomag”);

 

Services Package or Service Packages: means specific service contents, differentiated by the term and, types and other specifics as set out on LC’s website; („Card package” or „Host package”);

Egyéb Szolgáltatás: jelentik LC-nek a Coworking Szolgáltatásán kívüli szolgáltatásait, mint pl. székhelyszolgáltatás, Bérlemény bérbeadása, tárgyaló bérbeadás, adminisztratív szolgáltatás stb.;

 

Other Services: Services, other than Coworking Services of LC, such as e.g. seat host service, renting out of Premises, administrative service;

Bérlemény: jelenti a rendezvénytereket és a tárgyalót, amelyeket LC bérbe adott;

 

Premises:  means  event  rooms and  the conference rooms, rented out by LC;

Székhelybérlő: a Loffice Coworkingben székhelyet, vagy telephelyet, vagy fióktelepet bérlő személy, szervezet, társaság; 

 

Seat-tenant: the natural person, or legal entity, organisation, renting a seat, domicile or branch at Loffice Coworking;

Helyiségbérlő: jelenti a Bérlemények bérlőit; 

 

Room-tenant: means the tenants of Premises;

Hoszt: az LC képviselője;

 

Room-tenant: means the tenants of Premises;

 

 

 

1. A COWORKING SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 

1. ENTERING INTO EXISTENCE OF THE COWORKING CONTRACT

1.1. A Felek közti szerződés a Coworking Szolgáltatásra akkor jön létre, ha a LC és a Coworker aláírták az Eseti Szerződést (a Coworking/Székhelybérlő Adatlapon), amelynek minimális tartalma a következők rögzítése:

 

1.1.  The  contract  for  Coworking  Service    enters  into  force  subject  to signing the Specific Agreement (on the Coworking/Seat-tenant Data- sheet) by LC and the Coworker, the minimum content of which sets out the following:

(i) a Coworker Azonosítása megtörtént

(ii) a Felek megjelölik a választott Szolgáltatási Csomagot

(iii) a választott Szolgáltatási Csomagért fizetendő Árat/Díjat

(iiii) a Coworker elfogadja s jelen ÁSZF-et.

 

(i) Identification     of     the     Coworker 

(ii) the     Parties define the selected Service Package, further

(iii) Prices/Fee of the selected Service Package

(iiii) the acceptance of the present GTC.

1.2. Létrejöhet   a   Felek   között   a   szerződés   szóban,   vagy   ráutaló magatartással is (ez utóbbi esetben úgy, hogy a Coworker igénybe veszi  a  Loffice  Coworking  osztott  irodahasználatát), (továbbiakban: „szóbeli   szerződés”).   Ezen   esetekben   a  Hoszt   felszólítására   a Coworker azonnal átadja az Azonosításhoz szükséges adatait és dokumentumait. Ennek elmaradása esetén a coworking szerződés automatikus megszűnik.

 

1.2.  The contract may enter into force in oral form or tacitly (in the latter case, if the Coworker uses the separated office space of the Loffice Coworking) (further: “oral contract”). In these cases the Coworker shall immediately hand over his documents and data necessary for his Identification upon the request of the Host. If this does not occur, the coworking contract shall automatically terminate.

Szóbeli  szerződés  esetén  a  Coworker  Szolgáltatási  Csomagja a legrövidebb időtartamú Hoszt csomag.

 

In case of an oral contract the Service Package of the Coworker is the Host package with the smallest term.

 

 

 

2. A COWORKING SZERZŐDÉS FELMONDÁSA

 

2. TERMINATION OF THE COWORKING CONTRACT

2.1. Amennyiben a coworking szerződés határozott időtartamra jön létre, a szerződés automatikusan meghosszabbodik az adott Szolgáltatási Csomag időtartamával változatlan feltételekkel, kivéve, ha bármelyik fél annak lejárta előtt (8) nyolc nappal a szerződést írásban fel nem mondja.

 

2.1.  In case the coworking contract is entered into for a definitive period of time, the contract shall automatically be prolonged by the period as set forth in the Service Package with unchanged conditions,  unless any of the parties terminates it in writing at least (8) eight days prior to its expiry.

2.2. Amennyiben a felek közti coworking szerződés határozatlan időtartamú, bármelyik fél jogosult a szerződéses jogviszonyt (30) harminc napos felmondási idővel rendes felmondás útján megszüntetni a hónap végére.

 

2.2.  In case the coworking contract is concluded for an indefinite period of time, each party may terminate the contractual relationship with a (30) thirty day ordinary notice to the end of the month.

2.3. A felmondás a másik szerződő félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal történik annak email címére, vagy ajánlott levélben a Coworkernek az Azonosításkor megadott levelezési címére küldve.

 

2.3.  The termination shall be an unilateral declaration, addressed to the other contracting party and sending it to his/her e-mail address, or sending it by registered mail to his/her corresponding address as indicated at the Identification.

 

 

 

3. A COWORKING SZOLGÁLTATÁS TARTALMA; FELTÉTELEI

 

3. CONTENT OF THE COWORKING SERVICE; TERMS

3.1. A Coworking Szolgáltatás tartalmára az Eseti Szerződés (Coworker/Székhelybérlő Adatlap) és a jelen ÁSZF az alkalmazandó.

 

3.1. In   respect   of   the   Coworking   Service   the   Specific   Agreement (Coworker/Seat-tenant Data-sheet) and the present GCT shall apply.

3.2. A  Coworking  Szolgáltatás   az   LC   irodai   berendezési   tárgyaival felszerelt Loffice Coworkingben történik.

 

3.2. The Coworking Service is rendered in the Loffice Coworking, which is equipped with the office installation of LC.

3.3. A Loffice Coworking 24 órás nyitvatartású, azonban hoszt szolgálat kizárólag  munkanapokon  van  a  Loffice  honlapján közzétett nyitvatartási időben.

 

3.3. Loffice Coworking is open for 24 hours, but host service shall be available on working days, in opening hours only, as published in Loffice website.

3.4. A Loffice Coworking korlátlan (napi  24  órás) igénybevételére kizárólag a Kártyás csomag jogosít. A Kártyás csomag igénybevételének legrövidebb időtartama 1 hónap.

 

3.4. Only the Card package shall entitle for the unlimited use of Loffice Coworking  (for  24  hours/day).  The  minimum  term  of  the  Card package is 1 month.

3.5. A Hoszt Szolgáltatási Csomag tulajdonosai kizárólag a hoszt szolgálat ideje alatt vehetik igénybe a Coworking Szolgáltatást. Ettől eltérő igénybevétel csak külön megállapodás és külön díjazás ellenében történhet.

 

3.5. The  owners  of  the  Host  package  may use  the  Coworking  Service during the period of host service only.  The use of the Coworking service deviating from the above is subject to a separate agreement and an additional fee.

3.6. LC a Coworking Szolgáltatás Díja ellenében a következő 3.6.1–3.6.9-ig megjelölt alapszolgáltatásokat és eszközöket biztosítja:

 

3.6. LC shall provide basic services and equipment against the Fee of the Coworking Service as set forth in Points 3.6.1–3.6.9. below:

3.6.1.  a többi Coworkerrel osztott irodahasználatot a Loffic Coworkingben, Szolgáltatási Csomagonként (1) egy fő részére,  

 

3.6.1.  shared use of office space in the Loffice Coworking for (1) one person per one (1) Service Package,

3.6.2.  szélessávú internet hozzáférés (wifi) biztosítása,

 

3.6.2.  broadband internet access, WIFI,

3.6.3.  fűtés, hűtés, világítás, irodai víz és elektromos áram használata,

 

3.6.3.  heating, cooling, water in the office, electricity,

3.6.4.  takarítás,

 

3.6.4.  cleaning,

3.6.5.  irodai berendezési tárgyak,

 

3.6.5.  office equipment,  

3.6.6.  modern design környezet,

 

3.6.6.  modern designed environment,

3.6.7.  fénymásoló, nyomtató (külön díj ellenében)

 

3.6.7.  copy machine, printer,

3.6.8.  recepciós alapszolgáltatás hétköznap nyitvatartási időben, ahogy az a honlapon szerepel,

 

3.6.8.  reception service in opening hours on working days as defined on the website,

3.6.9. közösségi programok.

 

3.6.9. community programs.

3.7.  Szolgáltatások külön díj ellenében:

 

3.7.  Services against additional payment

a) zárható szekrény biztosítása a meglévő kapacitás erejéig

b) fénymásolás, nyomtatás

c) kávé/tea a coworking irodában

d) egyéb közvetített irodai szolgáltatás (pl. gépelés, fordítás)

e) hétvégi vagy napi nyitvatartási időn túli irodahasználat a Hoszt csomag tulajdonosainak

f) tárgyaló bérlése/használata

g) rendezvénytér használata

h)székhelyszolgáltatás

 

a) locker wardrobe up to the availability

b) copying, printing

c) coffee/tea in the coworking office

d) other intermediated office services (e.g. typing, translation)

e) office use beyond the opening hours, including on week-ends for the owners of a host Service Package

f) renting of conference room

g) using of event room

h) seat-host service

A külön szolgáltatásokra elsődlegesen a honlapon megjelölt Árak az irányadók, a Felek azonban a konkrét szolgáltatásra tekintettel ezektől eltérhetnek.

 

The Prices as defined on the website shall primarily apply regarding additional services, but the Parties may deviate from them, taking into consideration the relevant service.

3.8.  A Coworker kötelezettsége a Coworking Szolgáltatás során:

 

3.8.  The obligation of the Coworker using of Coworking Service:

3.8.1.  a Loffice Coworkinget kizárólagosan irodai munkavégzés céljára és annak  eszközeit, berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használhatja.  A rendeltetésellenes használat  esetén  az esetlegesen keletkező kárt a Coworker megtéríteni köteles.

 

3.8.1.  The Coworker may use the Loffice Coworking exclusively for office purposes and may use its equipments and installation in line with their function; The Coworker shall compensate the damage, arising out of non-functional use.

3.8.2.  (1), azaz egy Szolgáltatási Csomag egyidőben egy személyt jogosít munkavégzésre (a Coworker több személyt is megjelölhet, mint ugyanannak a Szolgáltatási Csomagnak a használóját, de egyidőben minden egyes csomag 1 főt jogosít a Coworking Szolgáltatásra.)

 

3.8.2.  (1) one Service Package entitles one (1) person at the same time for working; (The Coworker may nominate more persons, as users of the same Service Package, but each package entitles 1 person only to get use of the the Coworking Service at the same time)

3.8.3.  az internethasználat során tilos jogellenes tartalmat le- és feltölteni;

 

3.8.3.  by using internet, it is prohibited to download and/or upload illegal contents;

3.8.4.  a Coworkernek az Azonosítás során megadott személyes adataiban bekövetkezett változást azonnal közölnie kell az LC-vel, illetve képviselőjével;

 

3.8.4.  The Coworker shall inform LC or its representative about the change of its personal data, provided upon Identification;

3.8.5.  a többi Coworker munkavégzésének biztosítására és a Loffice Coworking rendjének megtartására figyelemmel végzi munkáját;

 

3.8.5.  The Coworker shall carry out its activity taking into consideration the working safety of other Coworkers and the rules of Loffice Coworking;

3.8.6. Kártyás Csomagot igénybe vevő Coworker köteles a Kártyát megőrizni, azt harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teheti. Köteles továbbá azonnal bejelenteni  LC-nek a  Kártya  elveszését/ megsérülését az azonnali letiltás céljából. Továbbá a Coworker köteles a kártya díját LC-nek megtéríteni, melynek összege 2000 Ft + áfa . A Loffice Coworking használata  során  a  napi  nyitvatartási  időn  kívül fokozott gondossággal köteles eljárni. Távozása esetén a szakszerű zárásról (pl. riasztó bekapcsolása, elektromos készülékek kikapcsolása, ajtók, ablakok zárása) gondoskodni. Mulasztásából eredő kárért helytállni tartozik.  A  coworking  szerződés  megszűnésekor  azonnal  le  kell adnia LC-nek a Kártyáját.

 

3.8.6.  The Coworker, using a Card package is obliged to safeguard the Card and shall take care that third parties shall not have access to it. In case the Card is lost or damaged, the Coworker shall notify LC without any delay in order to allow immediate locking of the Card. Coworker should pay for the card HUF 2000 + VAT for LC. By using Loffice Coworking beyond daily opening hours, the Coworker shall act with due care. Upon leaving, the Coworker shall take care of professional locking (e.g. turning on the alarm system, switching off electricity, closing the windows and doors). He/she shall be liable for damages arising out of his/her negligence. At the end of the coworking contract, the Coworker shall immediately give back its Card to LC.

3.8.7. a Coworker az LC-vel szembeni kötelezettségeit (mint pl. Díj, székhelyhasználati díj, Óvadék fizetési kötelezettségeit, helyiség elhagyása nyitvatartási idő végén) szerződésszerűen köteles teljesíteni;

 

3.8.7.  The Coworker shall fulfil its contractual obligation (e.g. the payment of Fee, seat service fee, Security deposit, further leaving the office place at the end of opening hours).

3.8.8.  a Coworker betartja a Paulay Ede u. 55. számú társasház házirendjét.

 

3.8.8.  The Coworker shall obey the house rules of the condominium Paulay Ede str. 55.

 

 

 

4. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK

 

4. OTHER SERVICES AGREEMENTS

4.1 A székhelyszolgáltatás tartalma és feltételei

 

4.1   Content of seat-host services and their conditions

4.1.1. A Coworker és/vagy harmadik személy részére nyújtott Egyéb Szolgáltatásra vonatkozóan külön, a szolgáltatás fajtáját megnevező, nevesített szerződést köt LC és a szolgáltatást igénybevevő.

 

4.1.1. In respect of Other Services provided for a Coworker and/or a third person, LC and the service recipient shall conclude a specific contract, which define the type of such service.

4.1.2. Egyéb Szolgáltatásnak minősül a székhelyszolgáltatás, amely a Coworkert, vagy más, az LC-vel székhelyszolgáltatási szerződést kötő személyt, a Székhelybérlőt feljogosítja arra, hogy a Loffice Coworking címét saját üzleti címeként, levelezési címeként és/vagy székhelyként használja Székhely szolgáltatási díj fizetése ellenében az alábbi keretfeltételek szerint:

 

4.1.2. The seat-host service is deemed as Other Service, which entitles the Coworker or other person, the Seat-tenant, concluding a seat-host agreement with LC, to use the address of Loffice Coworking, as their own business address, postal address and/or business seat against payment of a Seat-host service fee within the main terms and conditions as follows:

4.1.3. Székhely szolgáltatási szerződés létrejötte és tartalma:

 

4.1.3. Entering into existence of the seat-host contract and its content

a) Eseti Szerződésben (Coworker/Székhelybérlő Adatlapon) állapodnak meg a Felek a székhelyszolgáltatásról. Ha a Székhelybérlő egyben Coworker is, akkor az Eseti szerződés tartalmazza mindkét szerződés specifikus feltételeit.

b) A székhelyszolgáltatási szerződés minimális tartalma (i) Székhelybérlő Azonosítása, (ii) a Székhely szolgáltatási díjban megállapodás és (iii) a jelen ÁSZF feltételeinek elfogadása.

c) LC a Székhelybérlőnek a Loffice Coworkingbe székhelyként történő cégbírósági és egyéb hatósági bejelentéséhez a szükséges nyilatkozatokat akkor adja ki, ha a Székhelybérlő kifizeti az első havi/éves székhely szolgáltatási díjat és a (3) három havi kauciót, valamint letétbe helyezi azt a nyilatkozatot, amely feljogosítja LC-t a székhelyének a kijelentésére a Loffice Coworking címéről, amennyiben az LC-vel fennálló székhelyszolgálati szerződés megszűnése esetén a Székhelybérlő maga nem gondoskodik határidőben a töröltetésről.

 

a) In the Specific Agreement (the Coworker/Seat-tenant Data-sheet) the Parties agree on the seat-host service. In case the Seat-tenant is a Coworker, then the Specific Agreement shall regulate the specific terms of both contracts.

b) The minimum content of the seat-host contract is as follows: (i) Identification of the Seat-tenant, (ii) agreement in the Seat-host fee and (iii) acceptance of the terms of the present GTC.

c) LC shall hand over to the Seat-tenant its declarations necessary for the notification of the registration court and other authorities about its seat at the address of Loffice Coworking, subject to the payment by the Seat-tenant of the first monthly/yearly seat-host service fee and the (3) three months security deposit and after depositing the declaration of the Seat-tenant, according to which LC shall be entitled to initiate the de-registration of the Seat-tenant’s seat from the address of Loffice Coworking, if the Seat-tenant does not take care of de-registration in due time in case of termination of the seat-host contract with LC.

4.1.4.  LC a székhelyszolgáltatás keretében az alábbiakat nyújtja a Székhelybérlő részére:

 

4.1.4.  In the frame of the seat-host service, LC provides the Seat-tenant with the following:

●      kiadja a hozzájáruló nyilatkozatát amely feljogosítja a Székhelybérlőt székhelyének a Loffice Coworkingbe történő cégbírósági bejelentésére 

●      Loffice Coworking levelezési címekénti használatát engedélyezi;

●      a Székhelybérlő részére érkező leveleket és egyéb postai küldeményeket (a továbbiakban együttesen “postai küldemények”) A Székhelybérlő meghatalmazottjaként átveszi.a postai küldemények átvételéről e-mailben értesíti a Székhelybérlőt egy munkanapon belül;

●      postai küldeményeinek és törvényben előírt céges iratainak elkülönített tárolóhelyet biztosít (átvételtől számított 1 hétre, mely időpont után a Székhelybérlő gondoskodik a küldemény elszállításáról) ;

●      cég nevének feltüntetése az utcafronton. (A cégtáblát LC-vel egyeztetett méretben a Székhelybérlő saját költségére biztosítja) ;

●      havi 2 óra coworking helyet.

 

●      it gives its declaration entitling the Seat-tenant to have its seat registered with the court of registration at the address of Loffice Coworking;

●      it gives its consents to use Loffice Coworking as its postal address;

●      it takes over the postal mails and other Post Consignments (further: “post consignments“) of the Seat-tenant as its representative subject to being authorized by the Seat-tenant in the respective authorization issued according to the post mandate form and should send the Seat-tenant in 1 workday a message about receiving the Post and legal documents required by law;

●      it informs the Seat-tenant in an e-mail about taking over of post consignments and ;

●      it provides a separate storage place for the Post Consignments (for 1 week from takeover, thereafter the Seat-tenant shall be obliged to collect the consignment);

●      it displays the name of the firm on the outside wall facing the street. (The firm plate in the size as agreed with LC, shall be obtained by the Seat-tenant on his own cost);

●      use of 2 hours coworking place/month.

4.1.5.  LC a postai küldemények taralmát és minőségét nem vizsgálja és nem ellenőrzi. Azok utánvéttel történő küldése esetén jogosult az átvételt megtagadni, azonban ezen tényről köteles Székelybérlőt értesíteni. Amennyiben LC az utánvét díját kifizeti, Székhelybérlő köteles azt LC értesítéséről számított (2), azaz két munkanapon belül részére készpénzben megtéríteni.

 

4.1.5.  LC does not inspect and control the content and the quality of the post consignments. In case of a “cash on delivery” post consignment, LC is not obliged to take over the delivery, but shall inform the Seat-tenant on this fact. If LC pays the fee of the cash on delivery, the Seat-tenant shall reimburse this amount in cash to the request of LC, within (2), i.e. two working days.

4.1.6. A székhelybérleti szerződést a Felek határozatlan időtartamra kötik meg. A székhelybérleti szerződést bármelyik Fél jogosult bármikor, írásban rendes felmondással megszüntetni indokolás nélkül, harminc (30), azaz harminc napos határidővel a hó végére, azzal, hogy Székhelybérlő a szerződést annak megkötésétől számított egy éven belül fel nem mondhatja.

 

4.1.6. The seat-host contract is concluded by the Parties for an indefinite period of time. The seat-host contract may be terminated in writing without reasoning by any of the Parties with a (30) thirty day period to the end of the month, provided that in the first year the Parties are not entitled to terminate the seat-host contract.

A felmondás a másik szerződő félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal történik annak e-mail címére, vagy ajánlott levélben a Székhelybérlőnek az Azonosításkor megadott levelezési címére küldve.

 

The termination shall be an unilateral declaration, addressed to the other contracting party and sending it to his/her e-mail address, or sending it by registered mail to his/her corresponding address as indicated at the Identification.

Amennyiben ugyanazon Felek között fennáll egy Coworking Szolgáltatási szerződés és székhelybérleti szerződés, úgy az egyik szerződés felmondása nem jelenti a másik szerződés felmondását is.

 

In case a Coworking Service contract and a seat-host contract are existing between the same Parties, the termination of one of the above contracts does not mean the termination of the other contract as well.

A Feleknek kifejezetten rendelkezni kell arról, hogy a köztük lévő mely szerződést mondják fel, avagy mindkét szerződés egyszerre történő felmondását.

 

The Parties shall expressly indicate which of the contracts entered into between them shall be terminated or whether such termination relates to both of the contracts.

4.1.7.  A székhelyszolgálati szerződés felmondása esetén Székhelybérlő a szerződés megszűnésétől számított (5) azaz öt munkanapon belül köteles gondoskodni a Loffice Coworkingben elhelyezett iratai, levelei, egyéb postai küldeményei elszállításáról és hitelt érdemlően igazolni, hogy székhelyét a Loffice Coworking címéről kijelentette.

 

4.1.7.  In case of termination of the seathost contract, the Seat-tenant shall take care of collecting of its documents, mails and consignments stored with Loffice Coworking within (5) five working days and certify in a proper way that it has de-registered its seat from the address of Loffice Coworking.

4.1.8.  LC felmondását az elküldést követő (5.) azaz ötödik munkanapon közöltnek kell tekinteni, ha az a Székhelybérlő által közölt elérhetőségek bármelyikére elküldésre került.

 

4.1.8.  The termination of LC shall be deemed to have been delivered on the fifth (5th) working day, if the termination was delivered to any of the addresses as indicated by Seat-tenant.

4.2. Rendezvénytér  és Tárgyaló bérlete és ezzel összefüggő szolgáltatások 

 

4.2. Renting of event room and MEETING room and the connecting services 

4.2.1. LC és a Helyiségbérlők e-mailen küldött árajánlatban vagy Eseti Szerződésben (Rendezvény Adatlapon és/vagy Tárgyaló Adatlapon) állapodnak meg egymással a Bérleményekre, azaz a rendezvénytérre és/vagy a tárgyalóra vonatkozó bérleti szerződésük speciális feltételeiben, a Bérlemény és a kapcsolt szolgáltatások specifikumaiban, mint pl. a helyiség megnevezése, berendezése, a bérleti idő, recepciós szolgáltatás, bérleti díj, catering stb.

 

4.2.1. LC and the Room-tenants agree in price offer per e-mail or in Specific Agreements (in Event Data-sheet and/or Meeting room Data-sheet) on the specific terms of the Premises, i.e. the rental contracts regarding the event rooms and/or the meeting room, further the specific features of the rented Premises and the connected services, e.g. their installation, rental period, reception service, rental fee, catering.

4.2.2. Az Eseti Szerződésben/Adatlapokon nem szabályozott kérdésekben a jelen ÁSZF alábbi rendelkezései az irányadók.

 

4.2.2. In the issues not regulated in the Specific Agreements/Data-Sheets, the provisions of the present GTC shall apply as follows.

4.2.3. A Helyiségbérlők a Bérleményt rendeltetésszerűen és a Felek megállapodásának megfelelően kötelesek használni, annak állagát megóvni és a bérleti idő lejáratakor a Bérleményekből a bevitt tárgyait kiüríteni és az LC részére a Bérleményt átvételi állapotában visszaadni. LC nem vállal felelősséget az el nem szállított vagyontárgyakért.

 

4.2.3. The Room-tenants shall use the Premises in line with their funcion and in accordance with the agreement of the Parties. They are obliged to preserve their condition and at the end of the rental period to empty the Premises from their own objects and to give the Premises back to LC in their original state. LC shall not be liable for the non- delivered objects of the Room-tenants.

4.2.4. A Helyiségbérlő a Bérlemény nem szerződésszerű, vagy rendeltetésellenes használatából eredő kárt az LC felszólítására haladéktalanul megtéríti LC-nek, függetlenül attól, hogy a kárt maga a Helyiségbérlő, vagy a rendezvény egyéb résztvevője okozta.

 

4.2.4. The Room-tenant shall, to the request of LC, immediately compensate LC for damages, arising out of the non-contractual or non-functional use of Premises, irrespectively if the damage was caused by the Room-tenant itself or any of the participants on the event.

4.2.5. A Helyiségbérlő nem jogosult a Bérleményt albérletbe adni, valamint a vendégein és tárgyaló partnerein kívül a Bérleménybe harmadik személyeket beengedni.

 

4.2.5. The Room-tenant is not entitled to sublease the Premises and to let enter third persons into the Premises, except for its own guests and partners.

4.2.6. A Helyiségbérlő által a Bérleménybe bevitt eszközökért az LC felelősséget nem vállal.

 

4.2.6. LC shall not be liable for the objects of the Room-tenant, which were placed by the Room-tenant in the Premises.

4.2.7. A Helyiségbérlő tudomásul veszi, hogy a Loffice Székházban, beleértve a Bérleményt, tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. A Loffice Székház udvara a dohányzásra kijelölt terület.

 

4.2.7. The Room-tenant shall be aware of the fact, that in the Loffice building, including the Premises, smoking and making open fire, are prohibited. The courtyard of the Loffice building is the territory, where smoking is permitted.

4.2.8. Helyiségbérlő a bérletet írásban e-mail útján tudja megerősíteni. Loffice az emailben történő visszajelzést hivatalos foglalásnak tekinti.

 

4.2.8. Room-tenant can confirm the lease in written form via email. Loffice considers email feedback as an official reservation.

4.2.9. A Helyiségbérlő az Eseti Szerződésben megállapodott bérleti és szolgáltatási díjat egy összegben az ott megjelölt határidőre köteles átutalni az LC bankszámlájára.

 

4.2.9. The Room-tenant shall transfer the rental and service fee to the bank account of LC in one amount and by the time, as was agreed in the Specific Agreement.

4.2.10. Amennyiben a Helyiségbérlő a 4.2.1 pont szerint létrejött rendezvényhelyiségre vonatkozó bérletet vagy az ehhez kapcsolódó catering szolgáltatást bármely oknál fogva a rendezvény kezdő időpontját megelőző (5) öt napon belül lemondja, meghiúsulási kötbérként a megállapodott bérleti díj 50%-át fizeti ki. A rendezvényt megelőző napon történő lemondás esetén pedig a bérleti díj 100 %-a kiszámlázásra kerül.

 

4.2.10. In case the Room-tenant cancels to rent in respect of the event location or the catering service, as concluded in line with section 4.2.1 above, within (5)  days from the starting date of the event, for any reason whatsover, it shall pay a frustration penalty in the amount of 50% of the rental fee. In case of a cancellation on the previous day the Room-tenant shall pay 100% of the rental fee.

4.2.11. Helyiségbérlő az e-mailen küldött árajánlat elfogadásával vagy az Eseti Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Loffice a cég márkanevét mindenkori honlapján referenciaként feltüntesse.

 

4.2.11. By accepting the price quotation sent via email or by signing the Specific Agreement Room-tenant contributes to showcase the company’s brand name on Loffice’s prevailing website as a reference.

 

 

 

5. DÍJAK, BÉRLETI DÍJAK, SZOLGÁLTATÁSI ÁRAK FIZETÉSE; FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

 

5. PAYMENT OF FEES, RENTAL FEES AND PRICES; FULFILLMENT OF THE PAYMENT OBLIGATION

5.1    A Díj és székhely szolgálati díj és egyéb bérleti díj havonta előre fizetendők, legkésőbb a tárgyhó ötödik (5.) napjáig. Ha egy szerződés nem a hónap első napján kezdődik, a szerződő fél először a töredék hónapra eső Díjat, (Árat) fizeti ki a következő hónap első napjáig számítva, utána pedig minden hónapban a szerződéses Díjat/Árat a hó 1-től (első napjától) a hó utolsó napjáig számolja ki és számlázza LC a szerződő félnek.

 

5.1    The Fee and the seat-host fee shall be paid in advance, until the fifth (5st) day of the target month. In case a contract did not enter into force on the first day of the month, the contracting party shall pay the Fee (Price) falling on the partial month calculated until the first day of the following month, and thereafter in every month the Fee and/Price shall be calculated and invoiced by LC to the contracting party from the 1st (first) day until the last day of the relevant month.

5.2. A Bérlemény (rendezvénytér és tárgyaló) bérlése esetén a terembérleti díjról az ajánlat elfogadását követően, az eseményt megelőzően Loffice díjbekérőt állít ki, melyet Helységbérlő az eseményt megelőző harmadik (3.) nap, bankzárásig köteles kiegyenlíteni a tranzakciót igazoló bizonylat Loffice felé történő bemutatásával. A díjbekérő összege az elfogadott ajánlat végösszegének 50%-a. Amennyiben az esemény napjáig nem történik meg a díjbekérő kiegyenlítése, Helységbérlő a díjbekérő összegét az esemény napját megelőzően előre történő egyeztetés alapján, a helyszínen készpénzben vagy bankkártyával köteles megtéríteni Loffice részére. A díjbekérők alapján a végszámlák a szolgáltatások tényleges igénybevételének függvényében kerülnek kiállításra az eseményt követően.

 

5.2. Regarding the rental of the Premises (Conference room and Meeting room), after the acception of the offer and before the event Loffice issues a prepayment request of the space rental fee which must be payed off by Room-tenant until three (3) days prior to the event until bank closure with the presentation of the transaction certificate towards Loffice. The amount of the prepayment request is the 50% of the accepted offer fees. In case the prepayment request is not payed off until the day before the event Room-tenant is obliged to compensate the amount of the prepayment request towards Loffice before the day of the event according to prior consultation in cash or bank-card at the venue. Based on specific agreement Loffice refrains the prepayment request. The final bill will be issued after the event based on the prepayment requests and depending on the actual use of the services.

5.3.   A mindenkor hatályos Árak/Díjak, amelyek az LC honlapján szerepelnek, nettó összegek, amelyeken kívül az áfa fizetendő.

 

5.3.  The currently valid Prices/Fees, which are are published on the website by LC, are net amounts, after which VAT shall be paid.

5.4. A Feleknek a Szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor annak összege az LC bankszámláján jóváírásra került.

 

5.4.  Any payment obligation of Parties under any Contract shall be deemed to have been fulfilled, if its amount is credited on the bank account of LC.

5.5. Amennyiben a szerződő fél bármely fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a köteles az LC részére késedelem teljes tartamára a törvényes késedelmi kamatot megfizetni.

 

5.5.  In case any of the contracting parties is in delay with its payment obligation, it shall pay the delay statutory interest to LC for the whole period of its delay.

 

 

 

6. ÓVADÉK

 

6. SECURITY DEPOSIT

6.1.  A Kártya csomaggal rendelkező Coworker köteles az LC-vel kötött coworking szerződés megkötésekor Kártyánként havi 30.000 Ft (áfa nélkül számolva) összeget Óvadékként kifizetni LC-nek, amennyiben 3 hónapnál kevesebb időtartamra kívánja igénybe venni a Coworking Szolgáltatást. Abban az esetben, ha 3 hónapra vagy annál hosszabb időre veszi igénybe a Coworking Szolgáltatást, 15.000 Ft (áfa nélkül számolva) összeget köteles legkésőbb a kártya átvételéig LC részére megfizetni.

 

6.1.  The Coworker having Card package shall pay to LC as Security Deposit on conclusion of the coworking contract an amount of HUF 30.000 (calculated without VAT) for each Card if the Coworker wishes to use the Coworking Service for a period less than 3 months. If Coworker uses the Coworking Service for the period of 3 months or more the Coworker shall pay an amount of HUF 15.000 (calculated without VAT) as Security Deposit to LC until the takeover of the Card.

A Székhelybérlő (3), három havi Székhely szolgáltatási díj összegének megfelelő összegű Óvadékot tartozik fizetni Óvadékként a székhely szolgáltatási szerződés megkötésekor.

 

The Seat-tenant shall pay to LC a Security Deposit on conclusion of the seat-host contract an amount equivalent to a (3) three monthly seat-host service fee.

6.2.  Az Óvadék a szerződő fél a vele kötött szerződésből eredő valamennyi kötelezettsége teljesítésének biztosítékául szolgál. Amennyiben a szerződő fél a szerződési kötelezettségét megszegi és szerződésszegését az LC erre irányuló írásbeli felszólításától számított öt (5) napon belül nem orvosolja, úgy LC az Óvadékból közvetlenül kielégítést kereshet.

 

6.2.  The Security Deposit shall serve as security for the fulfilment of any and all obligations of the contracting party. In case the contracting party breaches any of its contractual obligations and fails to cure such breach within five (5) days of the date of receipt of LC’s written notice, LC shall be entitled to seek direct satisfaction from the Security Deposit.

6.3.  Amennyiben LC igényérvényesítése következtében az Óvadék összege az eredeti Óvadék összeg alá csökken, úgy a szerződő fél a teljes Óvadék összegére köteles azt haladéktalanul kiegészíteni.

 

6.3.  Should the amount of the Security Deposit fall below the original amount of the Security Deposit, the contracting party shall be obliged to supplement the Security Deposit to the original amount.

6.4.  A Szerződés megszűnése esetén az Óvadék fel nem használt részét LC a szerződő fél részére tizenöt (15) napon belül visszafizeti.

 

6.4.  In the event of the termination of the contractual relationship, LC shall repay the not used amount of the Security Deposit to the contracting party.

6.5.  Az Óvadék összegét letéti számlára köteles LC helyezni. Amennyiben a letéteményes bank számlavezetési díjat számol, úgy ezt és a banküzemi kockázatot az LC-vel szerződő fél viseli.

 

6.5.  The amount of Security Deposit shall be placed on a deposit account. In case account management fees are charged by the depository bank, such fee and the bank operation risk shall be borne by the contracting party of LC.

Az Óvadék után kamat nem jár.

 

No interest shall be due after the Security Deposit.

 

 

 

7. A SZERZŐDÉS RENDKÍVÜLI FELMONDÁSA

 

7. EXTRAORDINARY TERMINATION

Az LC a jogosult a Coworking Szolgáltatásra és/vagy Egyéb Szolgáltatásra kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani a következő esetekben:

 

LC shall be entitled to terminate any contract with Coworkers or relating to Other Services with immediate effect in the following cases:

●      A Fél Díjának, vagy székhely szolgáltatási díjának, bérleti díjának, vagy más, szerződéses fizetési kötelezettségének késedelme, elmaradása esetén, amennyiben a Fél a fizetést LC írásbeli felhívásától számított nyolc (8) napon belül sem teljesíti; továbbá

●      Amennyiben az Óvadék összege bármely okból legkésőbb a Felek közötti vonatkozó szerződés aláírását követően öt (5) munkanapon belül nem kerül megfizetésre, továbbá

●      ha a szerződő fél ellen csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás indult.

 

●      in case of delay with the payment of the Fee and/or the seat-host service fee, or any other contractual payment obligation of the party subject to non fulfilment of such payment obligation within eight (8) days from LC’s written demand; further

●      in case the Security Deposit is not paid by the contracting party within five (5) working days from the date of the execution of the relevant contract; further

●      in case a bankruptcy, liquidation or voluntary dissolution process was initiated against the contracting party.

 

 

 

8. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

 

8. LIMITATION OF LIABILITY

8.1.  LC nem tartozik felelősséggel a szerződő Félnek a Loffice Székház területén lévő tárgyaiban, irataiban keletkezett károkért, azok elveszéséért, megrongálódásáért, kivéve, ha a kárt LC szándékos, vagy súlyos gondatlan magatartásával okozta;

 

8.1.  LC shall not be liable for any damage or loss of the objects, documents of the contracting party kept on the territory of Lofficebuilding, except such damage has been caused by LC intentionally or by gross negligence;

8.2.  LC támogatja a szerződő Felet, amennyiben vagyonbiztosítást köt a Loffice Coworking-ben lévő tulajdoni tárgyaira, továbbá felelősség biztosítást köt a Loffice Coworking-ben tartózkodó munkatársai által harmadik személyeknek esetlegesen okozott kár fedezetére.

 

8.2.  LC supports the contracting parties, if they wish to obtain property insurance in respect of their property being in Loffice Coworking or liability insurance for potential damages caused to third person by its personnel staying in Loffice Coworking.

8.3.  Az internet és a közüzemi szolgáltatások minőségére és folyamatosságára vonatkozóan az LC ugyanolyan kötelezettséget vállal a Coworkerrel, és a Helyiségbérlővel  szemben, mint amilyet az internet és a közüzemi szolgáltatók vállalnak az LC-vel szemben.

 

8.3.  In respect of the quality and potential interruption of internet service and public utility services, the liability for such deficiencies of LC is limited to the liability which was undertaken and assumed by the internet and utility service providers against LC.

8.4.  LC nem felelős a Coworking Szolgáltatás és/vagy Egyéb szolgáltatás igénybe vétele során a szolgáltatás hiányossága miatt, kivéve, ha azt az LC szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozta.

 

8.4.  LC shall not be liable for the deficiency of Coworking and/or Other Services, except the deficiency is attributable to the intentional behavior or gross negligence of LC.

8.5.  Coworker tudomásul veszi, hogy a Coworking Szolgáltatásban kivételesen korlátozás fordulhat elő, amikor LC szemináriumot, vagy kiállítást szervez, amelyről LC legalább 24 órával az esemény előtt értesíti a Coworkert és, lehetőség szerint, alternatív munkafelületet biztosít a részére.

 

8.5.  Coworker acknowledges that in exceptional cases limitations in the Coworking Services may occur, when a workshop or exhibition is organised by LC. In such cases LC shall inform the Coworker at least 24 hours in advance and, if possible, provides an alternative work station for the Coworker.

 

 

 

9. ÉRTESÍTÉSEK

 

9. NOTICES

9.1.  Az értesítések és nyilatkozatok joghatályosak akkor is, amennyiben azokat LC a szerződő Félnek az Azonosítás adataiban, és/vagy az Eseti Szerződésben/Adatlapban megadott e-mail címére küldi.

 

9.1.  Any information and notice of LC sent to the e-mail of the contracting party as indicated among the data of Identification and/or the Specific Agreement/Data-sheet shall have full legal effect.

9.2.  Amennyiben ajánlott-tértivevényes úton történik az értesítés elküldése a szerződő Fél részére, úgy az értesítés abban az esetben is kézbesítettnek tekintendő a kézbesítés megkísérlését követő ötödik (5.) napon, ha a kézbesítés sikertelen volt pl. a tértivevény „nem kereste”, „elköltözött”, „nem vette át” vagy más hasonló bejegyzéssel érkezik vissza a megadott címről.

 

9.2.  In case the notice was made to the contracting party by registered post, the notice shall be deemed to have been delivered on the fifth (5th) day following the date of the attempt of service in case the service was not successful but is returned for reasons, including but not limited to, “the mail was not picked up by the addressee”, “moved away” “address unknown”, “refused taking the delivery” or any other indication of similar content.

 

 

 

10. TITOKTARTÁS, ADATKEZELÉS

 

10. CONFIDENTIALITY, DATA HANDLING

10.1.    A szerződő feleket szigorú titoktartási kötelezettség terheli minden, a Coworking, és/vagy Egyéb Szolgáltatásra vonatkozó szerződés hatálya alatt tudomásukra jutott személyes, üzleti, pénzügyi információk tekintetében.

 

10.1.    The parties undertake to keep strictly all personal, business, financial information they obtained during the term of their contractual relationship relating to Coworking and/or Other Services.

A titoktartás a Feleket a szerződéses jogviszonyuk megszűnését követően is terheli.

 

The parties are bound to confidentiality obligation even after termination of their contractual relationship.

10.2. LC az Azonosítás során a Coworkerektől, a Székhelybérlőktől, más szerződő féltől kapott adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően kezeli az érintett személyek által megrendelt szolgáltatások nyújtása céljából. Részletes szabályokat az LC honlapján közzétett alábbi Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza: http://budapest.lofficecoworking.com/adatkezeles

 

 

10.2. LC shall manage the data obtained from the Coworkers, the Seat-tenants and other contractual parties in connection with the Identification in accordance with the applicable legal regulations for the purpose of rendering the services as ordered by the respective person. Detailed regulations are contained in the Data Protection Policy by laws of LC published on its website: http://budapest.lofficecoworking.com/data-management

10.3.  Coworker, a Székhelybérlő, más, az LC tereiben tartózkodó szerződő fél önkéntesen, befolyásmentesen és határozottan hozzájárul ahhoz, hogy adott esetben LC tereiben róla képmás (fotó vagy videó) és/vagy hangfelvétel készüljön.

 

10.3. The Coworker, the Seat-Tenant and any other Contracting Party residing in the spaces of LC voluntarily, unconditionally and expressly agrees to make images (photo or video) and/or voice recordings of them in LC’s spaces when appropriate.

 

 

 

11. NYELV

 

11. LANGUAGE

A jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült. A magyar és az angol nyelvű változatok közötti ellentmondás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

 

The present GTC have been prepared in Hungarian and English. In case of any discrepancies between the Hungarian and the English language versions, the Hungarian version shall prevail.

 

 

 

12. IRÁNYADÓ JOG, VITARENDEZÉS

 

12. GOVERNING LAW, DISPUTE RESOLUTION

12.1.    LC-nek és a szerződő félnek a Coworking, a székhelyhasználati, vagy Egyéb szolgáltatási szerződéses jogviszonyaira, beleértve az Eseti Szerződéses jogviszonyra is, a jelen ÁSZF és mögöttes jogként a magyar Ptk. az irányadó.  

 

12.1.    For contractual relationship entered into by and between LC and its contractual parties relating to the Coworking, the seat-host and Other Services the present GTC and, in second row, the Hungarian Civil Code shall apply.

12.2.    LC-nek és a szerződő félnek a Coworking Szolgáltatás, a székhely szolgáltatási, vagy Egyéb szolgáltatási szerződéses jogviszonyból, beleértve az Eseti Szerződésből származó jogvitáik eldöntésére LC és a szerződő felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

 

 

12.2.    For decision of any and all disputes arising out of and in connection with contractual relationship entered into by and between LC and its contractual parties relating to Coworking Services, seat-host service and Other Services, the Buda Central District Court shall have the exclusive jurisdiction.

 

 

 

13. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

13. MISCELLANEOUS PROVISIONS

13.1.  Amennyiben a Felek között kötött megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen vagy azzá válna, úgy az az egész megállapodás érvényességét nem érinti. Ez esetben a Felek kötelesek az érvénytelen részt a lehető legrövidebb időn, legkésőbb harminc (30) napon  belül olyan érvényes rendelkezéssel pótolni, mely szerződés megkötésekor fennálló ügyletkötési akaratuknak és gazdasági céljuknak leginkább megfelel.

 

13.1.   If one of the provisions of the contract entered between the Parties is invalid or becomes invalid it does not affect the validity of the whole agreement. In this case Parties are obliged to replace the invalid part as soon as possible, but within thirty (30) days with a valid provision that suits their transactional will and economic aim the most.

13.2.  A felek között kötött megállapodás módosítása kizárólag írásban, a Felek mindenkori törvényes képviselőinek aláírásával érvényes.

 

13.2.    The amendment of the contract entered between the Parties is valid only in written form with the signature of the prevailing representatives of the Parties.

13.3.  A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy írásbeli alaknak tekintik  a másik félnek a megállapodásban rögzített  e-mail címére küldött bármely értesítést is. Amennyiben a megállapodás módosítására a felek által írásbelinek tekintett e-mail kommunikáció alapján kerül sor, úgy az akkor érvényes, ha (i) az egyik fél módosításai ajánlatát e-mail útján a másik fél a megállapodásban rögzített e-mail címére küldi meg, és (ii) a fogadó fél az ajánlatot legalább azonos formában elfogadja.

 

13.3.        Parties expressly agree that any notification sent to the other party to the email address contained in the agreement is considered as written form. If the amendment of the agreement is based on the email communication considered as written form by the Parties, it is valid if (i) one of the parties sent the proposal for amendment to the other party’s email address contained in the agreement and (ii) the receiving party accepts the proposal in at least in the same form.

13.4. Az e-mail kommunikáció útján küldött értesítések és ajánlatok az e-mail elküldését követő 4. (negyedik) munkanapon tekintendők kézbesítettnek.

 

13.4.   The notifications and proposals sent via email communication are considered to be delivered on the 4th (fourth) day after sending the email.

13.5. Amennyiben az e-mail kommunikáció során nem ajánlatadásra, hanem a megállapodás alapján közölt valamilyen értesítésre kerül sor, úgy az értesítésben foglaltak a másik fél által elfogadottnak tekintendők, amennyiben a fogadó fél a vonatkozó e-mail elküldését követő 10 (tíz) munkanapon belül, legalább hasonló formában, ellentétes nyilatkozatot nem tesz.

 

13.5.      If the email communication contains a notification based on the agreement and not a quotation than the provisions contained in the notification are considered accepted if the receiving party does not make a contrary statement at least in the same form within 10 (ten) days after sending the email concerned.

13.6.  A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejött szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés, tárgyalásos úton rendezik.

      

13.6.       In case of any dispute arises in connection with the Agreement the Parties will attempt to settle it in good faith.

 

 

 

Budapest, 2018. június

 

June 2018, Budapest

 

Rendezvényközpont

Tudj meg többet!

 

KÖZÖSSÉGI IRODA

Tudj meg többet!

 

LOFFICE BALATON

Tudj meg többet!