Loffice: jelenti a szolgáltató P-55 Ingatlankezelő Kft-t (székhely: 1061 Budapest, Paulay Ede u. 55. sz.) (továbbiakban: „Loffice”);


Loffice székház: jelenti a Loffice tulajdonában álló 1061 Budapest, Paulay Ede u. 55. szám alatti 29372/0/A/1 hrsz. épületet a hozzá tartozó udvarral;


Loffice Coworking: jelenti a Loffice székháznak a Coworking Szolgáltatás coworking céljára hasznosított területét;


Coworker: a Coworking Szolgáltatást igénybevevő felhasználó;


Coworking Szolgáltatás: jelenti a Loffice Coworkingben lévő irodai tér és infrastruktúra megosztott használatát más Coworkerekkel;


Eseti Szerződés: jelenti a Coworking/Székhelybérlő Adatlapot, a Rendezvény Adatlapot, és a Tárgyaló Adatlapot és bármely egyéb írásbeli dokumentumot, amelyben egyrészről a Loffice, másrészt a Coworker és/vagy a Székhelybérlő megállapodást kötnek a Coworking Szolgáltatás és/vagy székhelyszolgáltatás specifikus feltételeiről, továbbá amelyekben a Loffice és a Helyiségbérlők megállapodnak a Loffice székházban lévő Bérlemények bérlete és ezzel összefüggő szolgáltatások tárgyában;


Ár vagy Árak: jelentik a Coworking és minden Egyéb Szolgáltatásért a Loffice-nak fizetendő ellenértéket, beleértve a Díjat is, melyeknek hatályos összegét a Loffice a honlapján teszi közzé: http://budapest.lofficecoworking.com/arak;


Díj: jelenti azt az összeget, amelyet a Coworker a Coworking Szolgáltatás keretében nyújtott alapszolgáltatásért fizet a szolgáltató Loffice-nak (ÁSZF 3.6. pont). A Díj nem nyújt fedezetet az Egyéb Szolgáltatásokra és a különdíjas szolgáltatásokra;


Székhelyszolgáltatási díj: jelenti a székhelyszolgáltatásért a Székhelybérlő által fizetett ellenérték;


Felek vagy szerződő felek: jelenti Loffice-t, a Coworkert és/vagy a Székhelybérlőt, és/vagy az Egyéb szolgáltatási szerződés igénybe vevőjét mint a Helyiségbérlőt, a szöveg tartalmától függően;


Óvadék: jelenti a szerződéses kötelezettségek biztosítékát, amelyet a Székhelybérlő és a LoFIX csomag esetén a Coworker fizet;


Azonosítás: (i) a magánszemély Coworker és Székhelybérlő személyes adatainak (személyi igazolványa/útlevele és lakcímkártyája számának) az átadása, (ii) cég Coworker vagy Székhelybérlő esetén a cégkivonatának és az ügyvezető magánszeméllyel azonos adatainak átadása, továbbá (iii) mindkettőnél email címük és levelezési címük, számlázási címük közlése az Loffice-szal  a Coworking és/vagy Egyéb szolgáltatási jogviszony létrejöttekor, amelynek átadás-átvételét az Eseti Szerződés tanúsítja;


Szolgáltatási Csomag vagy Szolgáltatási Csomagok: A Coworking Szolgáltatás időtartamát, típusát, egyéb specifikumait meghatározó, egymástól eltérő szolgáltatási tartalmak, amelyeket a Loffice a honlapján közöl (pl. „LoFIX” vagy „LoFLEX” csomag);


Egyéb Szolgáltatás: jelentik Loffice-nak a Coworking Szolgáltatásán kívüli szolgáltatásait, mint pl. székhelyszolgáltatás, Bérlemény bérbeadása, tárgyaló bérbeadás, adminisztratív szolgáltatás stb.;


Bérlemény: jelenti a rendezvénytereket és a tárgyalót, amelyeket Loffice bérbe adott;

Székhelybérlő: a Loffice Coworkingben székhelyet, vagy telephelyet, vagy fióktelepet bérlő személy, szervezet, társaság; 


Helyiségbérlő: jelenti a Bérlemények bérlőit; 


Hoszt: a Loffice képviselője;
 
1. A COWORKING SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE


1.1. A Felek közti szerződés a Coworking Szolgáltatásra akkor jön létre, ha a Loffice és a Coworker aláírták az Eseti Szerződést (a Coworking/Székhelybérlő Adatlapon), amelynek minimális tartalma a következők rögzítése:

(i) a Coworker Azonosítása megtörtént

(ii) a Felek megjelölik a választott Szolgáltatási Csomagot

(iii) a választott Szolgáltatási Csomagért fizetendő Árat/Díjat

(iv) a Coworker elfogadja a jelen ÁSZF-et és 

(v) adatkezelési szabályokat.

1.2. Létrejöhet a Felek között a szerződés szóban, vagy ráutaló magatartással is (ez utóbbi esetben úgy, hogy a Coworker igénybe veszi a Loffice Coworking osztott irodahasználatát), (továbbiakban: „szóbeli szerződés”). Ezen esetekben a Hoszt felszólítására a Coworker azonnal átadja az Azonosításhoz szükséges adatait és dokumentumait. Ennek elmaradása esetén a coworking szerződés automatikus megszűnik.

Szóbeli szerződés esetén a Coworker Szolgáltatási Csomagja a legrövidebb időtartamú LoFLEX csomag.


2. A COWORKING SZERZŐDÉS FELMONDÁSA


2.1. Amennyiben a coworking szerződés határozott időtartamra jön létre, a szerződés automatikusan meghosszabbodik az adott Szolgáltatási Csomag időtartamával változatlan feltételekkel, kivéve, ha bármelyik fél annak lejárta előtt (15) tizenöt nappal a szerződést írásban fel nem mondja.

2.2. Amennyiben a felek közti coworking szerződés határozatlan időtartamú, bármelyik fél jogosult a szerződéses jogviszonyt (30) harminc napos felmondási idővel rendes felmondás útján megszüntetni a hónap végére.

2.3. A felmondás a másik szerződő félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal történik annak email címére, vagy ajánlott levélben a Coworkernek az azonosításkor megadott levelezési címére küldve.


3. A COWORKING SZOLGÁLTATÁS TARTALMA; FELTÉTELEI


3.1. A Coworking Szolgáltatás tartalmára az Eseti Szerződés (Coworker/Székhelybérlő Adatlap) és a jelen ÁSZF az alkalmazandó.

3.2. A Coworking Szolgáltatás a Loffice irodai berendezési tárgyaival felszerelt Loffice Coworkingben történik.

3.3. A Loffice Coworking 24 órás nyitvatartású, azonban hoszt szolgálat kizárólag munkanapokon van a Loffice honlapján közzétett nyitvatartási időben.

3.4. A Loffice Coworking korlátlan (napi 24 órás) igénybevételére kizárólag a LoFIX csomag jogosít. A LoFIX csomag igénybevételének legrövidebb időtartama 1 hónap.

3.5. A LoFLEX Szolgáltatási Csomag tulajdonosai kizárólag a hoszt szolgálat ideje alatt vehetik igénybe a Coworking Szolgáltatást. Ettől eltérő igénybevétel csak külön megállapodás és külön díjazás ellenében történhet.

3.6. Loffice a Coworking Szolgáltatás Díja ellenében a következő 3.6.1–3.6.9-ig megjelölt alapszolgáltatásokat és eszközöket biztosítja:

3.6.1. a többi Coworkerrel osztott irodahasználatot a Loffice Coworkingben, Szolgáltatási Csomagonként (1) egy fő részére, 

3.6.2. szélessávú internet hozzáférés (wifi) biztosítása,

3.6.3. fűtés, hűtés, világítás, irodai víz és elektromos áram használata,

3.6.4. takarítás,

3.6.5. irodai berendezési tárgyak,

3.6.6. modern design környezet,

3.6.8. recepciós alapszolgáltatás hétköznap nyitvatartási időben, ahogy az a honlapon szerepel,

3.6.9. közösségi programok.

3.7. Szolgáltatások külön díj ellenében

zárható szekrény biztosítása a meglévő kapacitás erejéig

fénymásolás, nyomtatás

kávé/tea a coworking irodában

egyéb közvetített irodai szolgáltatás (pl. gépelés, fordítás, programszervezés)

hétvégi vagy napi nyitvatartási időn túli irodahasználat a LoFLEX csomag tulajdonosainak

tárgyaló bérlése/használata

rendezvénytér használata

székhelyszolgáltatás


A külön szolgáltatásokra elsődlegesen a honlapon megjelölt árak az irányadók, a Felek azonban a konkrét szolgáltatásra tekintettel ezektől eltérhetnek.

3.8. A Coworker kötelezettsége a Coworking Szolgáltatás során:

3.8.1. a Loffice Coworkinget kizárólagosan irodai munkavégzés céljára és annak eszközeit, berendezési tárgyait rendeltetésszerűen használhatja. A rendeltetésellenes használat esetén az esetlegesen keletkező kárt a Coworker megtéríteni köteles.

3.8.2. (1), azaz egy Szolgáltatási Csomag egyidőben egy személyt jogosít munkavégzésre (a Coworker több személyt is megjelölhet, mint ugyanannak a Szolgáltatási Csomagnak a használóját, de egyidőben minden egyes csomag 1 főt jogosít a Coworking Szolgáltatásra.)

3.8.3. az internethasználat során tilos jogellenes tartalmat le- és feltölteni;

3.8.4. a Coworkernek az Azonosítás során megadott személyes adataiban bekövetkezett változást azonnal közölnie kell az Loffice-vel, illetve képviselőjével;

3.8.5. a többi Coworker munkavégzésének biztosítására és a Loffice Coworking rendjének megtartására figyelemmel végzi munkáját;

3.8.6. LoFIX csomagot igénybe vevő Coworker köteles a kapott belépőkártyát és kulcsokat megőrizni, azt harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teheti. Köteles továbbá azonnal bejelenteni Loffice-nak a kártya vagy kulcsok elvesztését/megsérülését az azonnali letiltás céljából. Továbbá a Coworker köteles a kártya és kulcsok díját Loffice-nak megtéríteni, melynek összege egyenlő a kaució összegével. A Loffice Coworking használata során a napi nyitvatartási időn kívül fokozott gondossággal köteles eljárni. Távozása esetén a szakszerű zárásról (pl. elektromos készülékek kikapcsolása, ajtók, ablakok zárása) gondoskodni. Mulasztásából eredő kárért helytállni tartozik. A coworking szerződés megszűnésekor azonnal le kell adnia Loffice-nak a kártyáját és kulcsait.

3.8.7. a Coworker az Loffice-al szembeni kötelezettségeit (mint pl. Díj, székhelyhasználati díj, Óvadék fizetési kötelezettségeit, helyiség elhagyása nyitvatartási idő végén) szerződésszerűen köteles teljesíteni;

3.8.8. a Coworker betartja a Paulay Ede u. 55. számú társasház házirendjét.
 
4. SZÉKHELYSZOLGÁTATÁSI SZERZŐDÉSEK 


4.1 A székhelyszolgáltatás tartalma és feltételei

4.1.1. A Coworker és/vagy harmadik személy részére nyújtott Egyéb Szolgáltatásra vonatkozóan külön, a szolgáltatás fajtáját megnevező, nevesített szerződést köt Loffice és a szolgáltatást igénybevevő.

4.1.2. Egyéb Szolgáltatásnak minősül a székhelyszolgáltatás, amely a Coworkert, vagy más, az Loffice-al székhelyszolgáltatási szerződést kötő személyt, a Székhelybérlőt feljogosítja arra, hogy a Loffice Coworking címét saját üzleti címeként, levelezési címeként és/vagy székhelyként használja Székhely szolgáltatási díj fizetése ellenében az alábbi keretfeltételek szerint:

4.1.3. Székhelyszolgáltatási szerződés létrejötte és tartalma

Külön Eseti Szerződésben állapodnak meg a Felek a székhelyszolgáltatásról. 

A székhelyszolgáltatási szerződés minimális tartalma (i) Székhelybérlő Azonosítása, (ii) a Székhely szolgáltatási díjban megállapodás és (iii) a jelen ÁSZF feltételeinek elfogadása.

Loffice a Székhelybérlőnek a Loffice Coworkingbe székhelyként történő cégbírósági és egyéb hatósági bejelentéséhez a szükséges nyilatkozatokat akkor adja ki, ha a Székhelybérlő kifizeti az első éves székhely szolgáltatási díjat és az Loffice honlapján szereplő kaució összegét, valamint letétbe helyezi azt a nyilatkozatot, amely feljogosítja Loffice-t a székhelyének a kijelentésére a Loffice Coworking címéről, amennyiben az Loffice-al fennálló székhelyszolgálati szerződés megszűnése esetén a Székhelybérlő maga nem gondoskodik határidőben a töröltetésről.


4.1.4. Loffice a székhelyszolgáltatás keretében az alábbiakat nyújtja a Székhelybérlő részére:

● kiadja a hozzájáruló nyilatkozatát amely feljogosítja a Székhelybérlőt székhelyének a Loffice Coworkingbe történő cégbírósági bejelentésére 

● Loffice Coworking levelezési címekénti használatát engedélyezi;

● a Székhelybérlő részére érkező leveleket és egyéb postai küldeményeket (a továbbiakban együttesen “postai küldemények”) a Székhelybérlő meghatalmazottjaként átveszi és a postai küldemények átvételéről e-mailben értesíti a Székhelybérlőt;

● postai küldeményeinek és törvényben előírt céges iratainak elkülönített tárolóhelyet biztosít (átvételtől számított 1 hétre, mely időpont után a Székhelybérlő köteles gondoskodni a küldemény elszállításáról);

● cég nevének feltüntetése az utcafronton. (A cégtáblát Loffice-all egyeztetett méretben a Székhelybérlő saját költségére biztosítja);

● havi 2 óra coworking helyet.


4.1.5. Loffice a postai küldemények tartalmát és minőségét nem vizsgálja és nem ellenőrzi. Azok utánvéttel történő küldése esetén jogosult az átvételt megtagadni, azonban ezen tényről köteles Székelybérlőt értesíteni. Amennyiben Loffice az utánvét díját kifizeti, Székhelybérlő köteles azt Loffice értesítéséről számított (2), azaz két munkanapon belül részére készpénzben megtéríteni.

4.1.6. Székhelybérlő a szerződést annak megkötésétől számított egy (1) éven belül fel nem mondhatja. Az egy (1) éves határozott idő leteltét követően a székhely szolgáltatás három (3) hónapra, a hónap végére, indokolási kötelezettség nélkül felmondható. Felek kötelesek egymást minimum 3 (három) hónappal a határozott idő lejárta előtt írásban értesíteni, amennyiben nem kívánják a továbbiakban fenntartani a székhelyszolgáltatást. Értesítés hiányában a székhely szerződés automatikusan meghosszabbodik további egy (1) éves határozott időre.


A felmondás a másik szerződő félhez intézett egyoldalú nyilatkozattal történik annak e-mail címére, vagy ajánlott levélben a Székhelybérlőnek az Azonosításkor megadott levelezési címére küldve.

Amennyiben ugyanazon Felek között fennáll egy Coworking Szolgáltatási szerződés és székhelybérleti szerződés, úgy az egyik szerződés felmondása nem jelenti a másik szerződés felmondását is.

A Feleknek kifejezetten rendelkezni kell arról, hogy a köztük lévő mely szerződést mondják fel, avagy mindkét szerződés egyszerre történő felmondását.

4.1.7. A székhelyszolgálati szerződés felmondása esetén Székhelybérlő a szerződés megszűnésétől számított (5) azaz öt munkanapon belül köteles gondoskodni a Loffice Coworkingben elhelyezett iratai, levelei, egyéb postai küldeményei elszállításáról és hitelt érdemlően igazolni, hogy székhelyét a Loffice Coworking címéről kijelentette.

4.1.8. Loffice felmondását az elküldést követő (5.) azaz ötödik munkanapon közöltnek kell tekinteni, ha az a Székhelybérlő által közölt elérhetőségek bármelyikére elküldésre került.
 
4.2. RENDEZVÉNYTÉR ÉS TÁRGYALÓ BÉRLETE ÉS EZZEL ÖSSZEFÜGGŐ SZOLGÁLTATÁSOK 


4.2.1. Loffice és a Helyiségbérlők e-mailen küldött árajánlatban vagy Eseti Szerződésben (Rendezvény Adatlapon és/vagy Tárgyaló Adatlapon) állapodnak meg egymással a Bérleményekre, azaz a rendezvénytérre és/vagy a tárgyalóra vonatkozó bérleti szerződésük speciális feltételeiben, a Bérlemény és a kapcsolt szolgáltatások specifikumaiban, mint pl. a helyiség megnevezése, berendezése, a bérleti idő, recepciós szolgáltatás, bérleti díj, catering stb.

4.2.2. Az Eseti Szerződésben/Adatlapokon nem szabályozott kérdésekben a jelen ÁSZF alábbi rendelkezései az irányadók.

4.2.3. A Helyiségbérlők a Bérleményt rendeltetésszerűen és a Felek megállapodásának megfelelően kötelesek használni, annak állagát megóvni és a bérleti idő lejáratakor a Bérleményekből a bevitt tárgyait kiüríteni és az Loffice részére a Bérleményt átvételi állapotában visszaadni. Loffice nem vállal felelősséget az el nem szállított vagyontárgyakért.

4.2.4. A Helyiségbérlő a Bérlemény nem szerződésszerű, vagy rendeltetésellenes használatából eredő kárt az Loffice felszólítására haladéktalanul megtéríti Loffice-nak, függetlenül attól, hogy a kárt maga a Helyiségbérlő, vagy a rendezvény egyéb résztvevője okozta.

4.2.5. A Helyiségbérlő nem jogosult a Bérleményt albérletbe adni, valamint vendégein és tárgyaló partnerein kívül a Bérleménybe harmadik személyeket beengedni.

4.2.6. A Helyiségbérlő által a Bérleménybe bevitt eszközökért a Loffice felelősséget nem vállal.

4.2.7. A Helyiségbérlő tudomásul veszi, hogy a Loffice Székházban, beleértve a Bérleményt, tilos a dohányzás és a nyílt láng használata. A Loffice Székház udvara a dohányzásra kijelölt terület.

4.2.8. Helyiségbérlő a bérletet írásban e-mail útján tudja megerősíteni. Loffice az emailben történő visszajelzést hivatalos foglalásnak tekinti.

4.2.9. A Helyiségbérlő az Eseti Szerződésben megállapodott bérleti és szolgáltatási díjat egy összegben az ott megjelölt határidőre köteles átutalni a Loffice bankszámlájára.

4.2.10. Amennyiben a Helyiségbérlő a 4.2.1 pont szerint létrejött rendezvényhelyiségre vonatkozó bérletet bármely oknál fogva a rendezvény kezdő időpontját megelőző (14) tizennégy napon belül lemondja, meghiúsulási kötbérként a megállapodott bérleti díj 50%-át fizeti ki. A rendezvényt megelőző hét (7) napon történő lemondás esetén pedig a bérleti díj 100 %-a kiszámlázásra kerül.

4.2.11. Helyiségbérlő tudomásul veszi, hogy Loffice-nak jogában áll a rendezvény kezdő időpontja előtt legkésőbb (14) tizennégy nappal a rendezvényhelyiségre vonatkozó bérletet indokolási kötelezettség és cserehelyiség biztosítása nélkül, egyoldalú nyilatkozatával lemondani.

4.2.12. Helyiségbérlő az e-mailen küldött árajánlat elfogadásával vagy az Eseti Szerződés aláírásával hozzájárul ahhoz, hogy a Loffice a cég márkanevét mindenkori honlapján referenciaként feltüntesse.
 
5. DÍJAK, BÉRLETI DÍJAK, SZOLGÁLTATÁSI ÁRAK FIZETÉSE; FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE


5.1 A Díj és székhely szolgálati díj és egyéb bérleti díj havonta előre fizetendő a Loffice számláján meghatározott fizetési határidőn belül. Ha egy szerződés nem a hónap első napján kezdődik, a szerződő fél először a töredék hónapra eső Díjat, (Árat) fizeti ki a következő hónap első napjáig számítva, utána pedig minden hónapban a szerződéses Díjat/Árat a hó 1-től (első napjától) a hó utolsó napjáig számolja ki és számlázza Loffice a szerződő félnek.

5.2. A Bérlemény (rendezvénytér és tárgyaló) bérlése esetén a terembérleti díjról az ajánlat elfogadását követően, az eseményt megelőzően Loffice díjbekérőt állít ki, melyet Helyiségbérlő az eseményt megelőző ötödik (5.) nap, bankzárásig köteles kiegyenlíteni a tranzakciót igazoló bizonylat Loffice felé történő bemutatásával. A díjbekérő összege az elfogadott ajánlat végösszegének 50%-a. Amennyiben az esemény napjáig nem történik meg a díjbekérő kiegyenlítése, i) Helyiségbérlő a díjbekérő összegét az esemény napját megelőzően előre történő egyeztetés alapján, a helyszínen készpénzben vagy bankkártyával köteles megtéríteni Loffice részére, illetve ii) Loffice-nak jogában áll indokolási kötelezettség nélkül törölni a foglalást és Helyiségbérlőtől követelni a terembérleti díjat. 


A díjbekérők alapján a végszámlák a szolgáltatások tényleges igénybevételének függvényében kerülnek kiállításra az eseményt követően.


Amennyiben Helyiségbérlő a megbeszéltnél előbb jön vagy tovább marad Bérleményben, Loffice honlapján szereplő árak alapján növeli a végszámla összegét. Minden megkezdett óra egész órának számít.

5.3. A mindenkor hatályos Árak/Díjak, amelyek a Loffice honlapján szerepelnek, nettó összegek, amelyeken kívül az áfa fizetendő.

5.4. A Feleknek a Szerződés alapján fennálló bármely fizetési kötelezettsége akkor tekinthető teljesítettnek, amikor annak összege a Loffice bankszámláján jóváírásra került.

5.5. Amennyiben a szerződő fél bármely fizetési kötelezettségének teljesítésével késedelembe esik, úgy a köteles az Loffice részére késedelem teljes tartamára a törvényes késedelmi kamatot megfizetni.


6. ÓVADÉK

6.1. A LoFIX csomaggal rendelkező Coworker köteles az Loffice-al kötött coworking szerződés megkötésekor Loffice honlapján szereplő Óvadékként kifizetni Loffice-nak. 

A Székhelybérlő Loffice honlapján szereplő Óvadékot tartozik fizetni a székhely szolgáltatási szerződés megkötésekor.

6.2. Az Óvadék a szerződő fél a vele kötött szerződésből eredő valamennyi kötelezettsége teljesítésének biztosítékául szolgál. Amennyiben a szerződő fél a szerződési kötelezettségét megszegi és szerződésszegését a Loffice erre irányuló írásbeli felszólításától számított öt (5) napon belül nem orvosolja, úgy Loffice az Óvadékból közvetlenül kielégítést kereshet.

6.3. Amennyiben Loffice igényérvényesítése következtében az Óvadék összege az eredeti Óvadék összeg alá csökken, úgy a szerződő fél a teljes Óvadék összegére köteles azt haladéktalanul kiegészíteni.

6.4. A Szerződés megszűnése esetén az Óvadék fel nem használt részét Loffice a szerződő fél részére harminc (30) napon belül visszafizeti.

6.5. Az Óvadék összegét letéti számlára köteles Loffice helyezni. Amennyiben a letéteményes bank számlavezetési díjat számol, úgy ezt és a banküzemi kockázatot az Loffice-al szerződő fél viseli.

Az Óvadék után kamat nem jár.


7. A SZERZŐDÉS RENDKÍVÜLI FELMONDÁSA

A Loffice a jogosult a Coworking Szolgáltatásra és/vagy Egyéb Szolgáltatásra kötött szerződést azonnali hatállyal felmondani a következő esetekben:

● A Fél Díjának, vagy székhely szolgáltatási díjának, bérleti díjának, vagy más, szerződéses fizetési kötelezettségének késedelme, elmaradása esetén, amennyiben a Fél a fizetést Loffice írásbeli felhívásától számított nyolc (8) napon belül sem teljesíti; továbbá

● Amennyiben az Óvadék összege bármely okból legkésőbb a Felek közötti vonatkozó szerződés aláírását követően öt (5) munkanapon belül nem kerül megfizetésre, továbbá

● Ha a szerződő fél ellen csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás indult.8. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

8.1. Loffice nem tartozik felelősséggel a szerződő Félnek a Loffice Székház területén lévő tárgyaiban, irataiban keletkezett károkért, azok elvesztéséért, megrongálódásáért, kivéve, ha a kárt Loffice szándékos, vagy súlyos gondatlan magatartásával okozta;

8.2. Loffice támogatja a szerződő Felet, amennyiben vagyonbiztosítást köt a Loffice Coworking-ben lévő tulajdoni tárgyaira, továbbá felelősségbiztosítást köt a Loffice Coworking-ben tartózkodó munkatársai által harmadik személyeknek esetlegesen okozott kár fedezetére.

8.3. Az internet és a közüzemi szolgáltatások minőségére és folyamatosságára vonatkozóan az Loffice ugyanolyan kötelezettséget vállal a Coworkerrel, és a Helyiségbérlővel szemben, mint amilyet az internet és a közüzemi szolgáltatók vállalnak az Loffice-all szemben.

8.4. Loffice nem felelős a Coworking Szolgáltatás és/vagy Egyéb szolgáltatás igénybe vétele során a szolgáltatás hiányossága miatt, kivéve, ha azt az Loffice szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozta.

8.5. Coworker tudomásul veszi, hogy a Coworking Szolgáltatásban kivételesen korlátozás fordulhat elő, amikor Loffice szemináriumot, vagy kiállítást szervez, amelyről Loffice legalább 24 órával az esemény előtt értesíti a Coworkert és, lehetőség szerint, alternatív munkafelületet biztosít a részére.


9. ÉRTESÍTÉSEK

9.1. Az értesítések és nyilatkozatok joghatályosak akkor is, amennyiben azokat Loffice a szerződő Félnek az Azonosítás adataiban, és/vagy az Eseti Szerződésben/Adatlapban megadott e-mail címére küldi.

9.2. Amennyiben ajánlott-tértivevényes úton történik az értesítés elküldése a szerződő Fél részére, úgy az értesítés abban az esetben is kézbesítettnek tekintendő a kézbesítés megkísérlését követő ötödik (5.) napon, ha a kézbesítés sikertelen volt pl. a tértivevény „nem kereste”, „elköltözött”, „nem vette át” vagy más hasonló bejegyzéssel érkezik vissza a megadott címről.


10. TITOKTARTÁS, ADATKEZELÉS

10.1. A szerződő feleket szigorú titoktartási kötelezettség terheli minden, a Coworking, és/vagy Egyéb Szolgáltatásra vonatkozó szerződés hatálya alatt tudomásukra jutott személyes, üzleti, pénzügyi információk tekintetében.

A titoktartás a Feleket a szerződéses jogviszonyuk megszűnését követően is terheli.

10.2. Loffice az Azonosítás során a Coworkerektől, a Székhelybérlőktől, más szerződő féltől kapott adatokat a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően kezeli az érintett személyek által megrendelt szolgáltatások nyújtása céljából. Részletes szabályokat az Loffice honlapján közzétett alábbi Adatvédelmi Tájékoztató tartalmazza: http://budapest.lofficecoworking.com/adatkezeles 


10.3. Coworker, a Székhelybérlő, más, az Loffice tereiben tartózkodó szerződő fél önkéntesen, befolyásmentesen és határozottan hozzájárul ahhoz, hogy adott esetben Loffice tereiben róla képmás (fotó vagy videó) és/vagy hangfelvétel készüljön.


11. NYELV

A jelen ÁSZF magyar és angol nyelven készült. A magyar és az angol nyelvű változatok közötti ellentmondás esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.


12. IRÁNYADÓ JOG, VITARENDEZÉS

12.1. Loffice-nak és a szerződő félnek a Coworking, a székhelyhasználati, vagy Egyéb szolgáltatási szerződéses jogviszonyaira, beleértve az Eseti Szerződéses jogviszonyra is, a jelen ÁSZF és mögöttes jogként a magyar Ptk. az irányadó. 

12.2. Loffice-nak és a szerződő félnek a Coworking Szolgáltatás, a székhely szolgáltatási, vagy Egyéb szolgáltatási szerződéses jogviszonyból, beleértve az Eseti Szerződésből származó jogvitáik eldöntésére Loffice és a szerződő felek kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.
13. VEGYES RENDELKEZÉSEK

13.1. Amennyiben a Felek között kötött megállapodás valamely rendelkezése érvénytelen vagy azzá válna, úgy az az egész megállapodás érvényességét nem érinti. Ez esetben a Felek kötelesek az érvénytelen részt a lehető legrövidebb időn, legkésőbb harminc (30) napon belül olyan érvényes rendelkezéssel pótolni, mely szerződés megkötésekor fennálló ügyletkötési akaratuknak és gazdasági céljuknak leginkább megfelel.

13.2. A felek között kötött megállapodás módosítása kizárólag írásban, a Felek mindenkori törvényes képviselőinek aláírásával érvényes.

13.3. A Felek kifejezetten megállapodnak, hogy írásbeli alaknak tekintik a másik félnek a megállapodásban rögzített e-mail címére küldött bármely értesítést is. Amennyiben a megállapodás módosítására a felek által írásbelinek tekintett e-mail kommunikáció alapján kerül sor, úgy az akkor érvényes, ha (i) az egyik fél módosításai ajánlatát e-mail útján a másik fél a megállapodásban rögzített e-mail címére küldi meg, és (ii) a fogadó fél az ajánlatot legalább azonos formában elfogadja.

13.4. Az e-mail kommunikáció útján küldött értesítések és ajánlatok az e-mail elküldését követő 4. (negyedik) munkanapon tekintendők kézbesítettnek.

13.5. Amennyiben az e-mail kommunikáció során nem ajánlatadásra, hanem a megállapodás alapján közölt valamilyen értesítésre kerül sor, úgy az értesítésben foglaltak a másik fél által elfogadottnak tekintendők, amennyiben a fogadó fél a vonatkozó e-mail elküldését követő 10 (tíz) munkanapon belül, legalább hasonló formában, ellentétes nyilatkozatot nem tesz.

13.6. A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejött szerződésből eredő jogvitáikat elsősorban békés, tárgyalásos úton rendezik.
 

Rendezvényközpont

Tudj meg többet!

 

KÖZÖSSÉGI IRODA

Tudj meg többet!

 

LOFFICE BALATON

Tudj meg többet!